Pedagogiek

Visie

Onze ZieZaZo kinderopvang visie is geïnspireerd door de kinderarts en pedagoog Emmi Pikler.  Daarnaast vind je ook facetten terug van de pedagogische benadering “Regio Emilia” en de zienswijze van prof drs Riksen – Walraven.
De ZieZaZo-visie zie je overal terug; in de werkwijze van de medewerkers, het dagprogramma, het speelgoed & spelmateriaal, maar ook in de inrichting van de groepsruimtes, hal, gymzaal, atelier en tuinen. En natuurlijk de horizontale groepsindelingen, bij de dagopvang én de buitenschoolse opvang. Alles gebeurt volgens onze ZieZaZo-visie. 

De vertaling van de visie naar onze kinderopvang staat uitgebreid beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

personeel

Een kind gaat pas op ontdekking als het zich veilig en geborgen voelt. Dit zijn ook de voorwaarden voor groei en ontwikkeling. Bij ZieZaZo besteden wij in alles veel aandacht aan dit  opvoedingsdoel. Goed opgeleid personeel is hiervoor een voorwaarde. Wij zien onze medewerkers als de belangrijkste succesfactoren voor een veilige, betrouwbare en goede kinderopvang.

Wij zoeken dan ook altijd naar de “pareltjes” die onze kinderopvangvisie ondersteunen en willen uitdragen. En niet alle pedagogisch medewerkers zijn daar geschikt voor. Wij zijn dan ook trots op onze medewerkers. Ze zijn enorm enthousiast en betrokken en willen de beste kinderopvang bieden. 

Zij worden op hun beurt begeleid, opgeleid en ondersteund door onze pedagogisch coaches. 

speelgoed

Bij ZieZaZo richten wij de wereld van het kind zo in, dat elk kind de ruimte krijgt om zich in eigen tempo, op eigen wijze, veilig en gezond te ontwikkelen. De talenten, kwaliteiten en creatieve vermogens van alle kinderen krijgen hierdoor ruim baan. Spel is een belangrijk middel voor kinderen om zich te ontwikkelen. Wij faciliteren, begeleiden en verrijken dit.

Onze pedagogisch medewerkers weten precies wat de kinderen nodig hebben. ZieZaZo heeft verrassend en uitdagend speelgoed in huis. Hiermee stimuleren we alle mogelijke ontwikkelingsgebieden en dagen we kinderen uit. Kinderen vervelen zich nooit. Op deze wijze komen kinderen tot bloei, leren zichzelf, hun eigen mogelijkheden, die van anderen én van de wereld kennen.

pedagogisch beleid

Bij ZieZaZo streven wij naar een optimale ‘ontwikkeling’ en optimaal ‘welbevinden’ van kinderen. Hoe we dit doen staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Het woord ontwikkeling is een heel breed begrip. Natuurlijk vallen facetten als motorische-, zintuigelijk- en taalontwikkeling hieronder, maar denk ook aan sociaal emotionele- en creatieve ontwikkelingen en aan normen & waarden. Een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, een gevoel van veiligheid zijn een paar voorbeelden die het welbevinden van kinderen vergroten. Kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als het welbevinden goed is. 

Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de kinderen. Ze weten precies hoe ze een gevoel van veiligheid moeten geven, wanneer ze hulp nodig hebben of juist aangemoedigd moeten worden in hun zelfstandigheid. Bij ZieZaZo werken we met doordachte dagprogramma’s, al blijven dit kaders, want we spelen in op de behoeften van de kinderen. Rust en regelmaat geven structuur en dat zorgt weer voor een veiligheidsgevoel bij de kinderen.

Bij ZieZaZo hebben we ons verdiept in alle facetten en we leren zelf ook nog steeds bij. We besteden veel tijd aan opleiding en coaching van onze medewerkers. Het pedagogisch beleid is een leidraad en houvast voor onze pedagogisch medewerkers en is een levend document dat jaarlijks geactualiseerd wordt, want ook wij blijven ons ontwikkelen. Ook voor ouders is het pedagogisch beleid interessant, zo weet je als ouder naar welke ontwikkelingsaspecten onze aandacht uit gaat en op welke wijze wij de opvang vormgeven en organiseren.

wennen bij ZieZaZo

Een succesvolle wenperiode is een voorwaarde voor het slagen van de kinderopvang. Het maakt niet uit of je spreekt over een tiener die van een andere bso komt, een dreumes die intern doorgaat naar een volgende groep of een baby die voor het eerst naar de kinderopvang gaat, wennen is ó zó belangrijk en daar staat of valt het succes van de kinderopvangtijd mee. En wij zijn ons hier zeer van bewust.

En niet alleen kinderen moeten wennen, ook ouders en de pedagogisch medewerkers hebben deze tijd nodig. Bij ZieZaZo nemen wij dan ook ruim de tijd voor dit wenproces. Binnen dit wenproces onderscheiden wij diverse stadia en we gaan ze allemaal samen door. Hier staat geen bepaalde tijd voor, de een went namelijk sneller dan de ander. Dit maakt helemaal niet uit, we nemen er de tijd voor. En we vinden dit zo belangrijk, dat al ruim voor start kostenloos gewend kan worden. 

mentor voor ieder kind

Elk kind bij ZieZaZo heeft een eigen mentor. De mentor is jullie eerste aanspreekpunt en volgt de ontwikkeling en welbevinden van je kind. 

Alle pedagogisch medwerkers blijven natuurlijk samen verantwoordelijk voor het welbevinden van alle kinderen in de opvanggroep. En voor dagelijkse gang van zaken kunnen jullie ook bij hen terecht. 

monitoring kindontwikkeling

De mentor volgt de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Als leidraad hiervoor gebruiken wij het systeem ‘PRAVOO’. Dit geeft ons handvatten om altijd vanuit dezelfde invalshoeken naar de ontwikkeling en het welzijn te kijken. Ieder kind ontwikkelt zich in haar of zijn eigen tempo en op eigen wijze. Niks is goed of fout, wel houden we natuurlijk de wijze waarop in de gaten. En zo weten we ook waar je kind behoefte aan heeft en waar we haar of hem kunnen uitdagen.

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken en hierin koppelen we dit ook terug.

Alle pedagogisch medewerkers hebben een scholing gehad in PRAVOO en worden regelmatig bijgeschoold. Tevens is het leren observeren een hoofdthema in de Pikler opleiding.

overgang naar school & bso

Veranderingen blijven spannend. Voor het eerst naar de basisschool. Dit gaat meestal gepaard met de overstap naar de bso. Deze kan bij ZieZaZo zijn of elders. Allemaal veranderingen die spannend zijn, niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders.

Hoe fijn is het als je de nieuwe school of bso iets kunt vertellen over de ontwikkeling van je kind? Waar ze in uitblinken of juist wat ze spannend vinden. Waar de interesses liggen en wat ze prettig vinden. Wij ondersteunen ouders en kinderen hier graag bij. Maar altijd op verzoek van ouders.

De nieuwe school of bso mag altijd contact met ons opnemen. Desgewenst kunnen wij de observaties die wij middels PRAVOO hebben opgedaan, overdragen. Dan heeft de nieuwe school of bso gelijk een goed beeld van je kind.

altijd gezond eten en drinken bij kinderopvang ZieZaZo

gezonde voeding

ZieZaZo is een rookvrije locaties. Wij vragen ook onze ouders om niet te roken rondom ons pand. Er wordt ook niet gerookt tijdens de pauzes

rookvrije locatie

heerlijk buiten spelen bij kinderdagverblijf ZieZaZo de Meern, de glijbaalheuvel is al jaren een hit.

elke dag naar buiten

KOM GERUST LANGS